Hållbar arkitektur

Hållbar arkitektur, hållbart byggande, grön arkitektur och miljövänlig arkitektur är alla namn på den största trenden inom arkitektur: hållbarhet. Hållbar arkitektur innebär mycket mer än att byggnaden ska hålla under en lång tid. Här tar man hänsyn till mer än bara byggnadens livslängd och faktorer som miljöpåverkan, social påverkan och ekonomisk påverkan. Dagens samhälle är i konstant förändring och faktorer som ökad befolkning, globalisering och klimatförändringar ställer ökade krav på arkitekturer. Hållbar arkitektur är ett synsätt som tar hänsyn till dagens utmaningar såväl som framtida prövningar och påfrestningar. Detta kräver mycket noggrann planeringar med många intressenter som ofta har olika prioriteringar. Hållbar arkitektur och byggande kan handla om ett privat hus eller sommarstuga såväl som hela stadskvarter. Det är ett otroligt brett och stort ämne. Här nedan följer en beskrivning om de största komponenterna inom hållbar arkitektur.

Hållbar arkitektur är ett mycket brett och komplext område som innefattar bland annat miljöaspekten med hållbara material och låg energiförbrukning, den sociala aspekten med människors trivsel samt den ekonomiska aspekten med bland annat långsiktigt stadsplanering. Materialvalet är mycket viktigt och det finns många faktorer som avgör om ett material är hållbart, bland annat hur länge det håller, hur mycket underhåll det kräver, hur mycket det belastar miljön. Utöver valet av byggnadsmaterial påverkar även byggnadens form och placering den totala resursförbrukningen och utsläppen. Byggnader måste även vara socialt hållbara och ta hänsyn till att folk gillar att vistas i och omkring byggnaderna, annars finns det risk att byggnadernas rivs tidigare än deras totala livslängd. Hållbar stadsplanering är en oerhört komplex del som måste ta hänsyn till olika intressenters prioriteringar. Ytterligare en utmaning vid hållbar stadsplanering är att ta hänsyn till en budget och ekonomiska krav. Hållbar arkitektur är framtidens arkitektur.

Hållbara material och låg energiförbrukning

En komponent i hållbar arkitektur är att jobba med hållbara material och smarta lösningar som minskar energiförbrukningen och utsläpp. Under planeringsfasen måste noggranna avväganden göras och en mycket god förståelse för hur arkitekturen påverkar miljön krävs. Valet av byggnadsmaterial har självklart en stor påverkan på miljön, men det finns många andra faktorer som påverkar. Byggnadens form och placering kan ha ännu större inverkan än materialet vad gäller resursförbrukning och utsläpp. Miljöcertifieringar (exempelvis LEED, BREEAM och Miljöbyggnad) kan var ett sätt att säkerställa kraven för att minimera miljöpåverkan. I slutänden är dock materialvalet oerhört viktigt och det finns många faktorer som avgör om ett material är hållbart, bland annat att det ska hålla länge, det kräver lite underhåll och det belastar miljön så lite som möjligt. Utöver detta måste materialet ta hänsyn till omständigheterna, platsen och funktionen. Sten är det mest hållbara byggnadsmaterialet.

Social hållbarhet

Material, form och konstruktion påverkar hur länge en byggnad faktiskt kan hålla, det vill säga byggnadens potentiella livslängd. Däremot är det betydligt fler faktorer som påverkar hur länge byggnaden faktiskt överlever. Människors smak och tycke har stor påverkan och kan förkorta livslängden för många byggnader. Därför är det oerhört viktigt att byggnader utformas på ett sätt så att människor gillar dem och vill att de ska finnas kvar. Det estetiska är en mycket viktig komponent inom hållbar arkitektur. Det är såklart svårt att veta vad vi kommer att uppskatta om 50, 100 eller 500 år, men genom att lära oss av historien och se vilka historiska byggnader som överlevt till idag kan vi lära oss mycket. Byggnader måste även ta hänsyn till olika sociala grupper, kulturer och åldersgrupper i området för att skapa byggnader där människor trivs och vill vistas.

Hållbar stadsplanering

Stadsplanering är oerhört komplext och kräver mycket planering. Att bygga och förändra en stad kräver långsiktig planering. Utöver byggnader måste även infrastruktur, grönområden, budget och mycket annat tas med i planeringen. Stadsplanering involverar många olika intressenter och experter. Utöver arkitekter är även ekologer, ingenjörer, kemister, politiker och många fler involverade i processen. När en stad växer så byggs nya byggnader samtidigt som ytterområden växer ihop med stadskärnan. De nya byggnaderna måste ta hänsyn till de gamla byggnadernas konstruktion och stil, och samtidigt byggas med hållbara material i den utsträckning som det går. Utöver detta finns det alltid en strikt budget och ekonomiska krav. Hållbar arkitektur och stadsplanering är mycket komplext, men idag finns en bättre förståelse och en bredare kunskap än förr. Detta nytänkande är här för att stanna och det finns en stark vilja att jobba långsiktigt och hållbart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*